บริการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสากล
ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี.จำกัด เรื่องมาตรการ
ป้องกันโควิด 19 (Cvid-19) เนื่องด้วยปัจจุบันการระบาด
ของโรคโควิด 19  กลับมารุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมในหลายพื้นที่ ดังนั้นจึงขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามประกาศเรื่่องมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 (Cvid-19) อย่างเคร่งครัด