เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด ลงพื้นที่เพื่อฝึกทบทวนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนการตรวจสอบแผนการการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุให้กับพนักงาน

ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทที่ต้องมีการฝึกทบทวนตามวงรอบ และมีมีการเรียกทดสอบความพร้อมเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน