นาวาโทสุพจน์ อะทุมชาย ประธานฝ่ายบริหารบริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด เป็นประธานในการประชุมใหญ่
ประจำปี 2563 เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ ได้รายงานถึงการไปฏิบัติงาน รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในรอบปีที่ผ่านมา

อีกทั้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ หัวหน้าหน่วย พนักงาน ได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทางในการดำเนินการในปี 2564 เพื่อร่วมกันพัฒนาทุกภาคส่วนของบริษัทให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ว่าจ้างให้มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานระดับสูงยิ่งๆขึ้นไป และกรุณามอบสร้อยคอทองคำให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทมาครบ 7 ปี ณ หอประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมิหิดลศาลายา เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธ.ค.2563