เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน ลงพื้นที่เพื่อเปิดหน่วยงานตงเฉิน อิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่โดยได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
ก่อนให้พนักงานเข้าปฏิบัตหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้มารับบริการพร้อมทั้งมีการฝึกทบทวนโดยสายตรวจเพื่อความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานของบริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด