ผลงานและการบริการที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจเราตลอดมา


ฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย

เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยของพนักงานรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
และรับคำสั่งเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

LEARN MORE

ยกระดับวิชาชีพด้านการรักษาความปลอดภัย

เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ว่าจ้าง และบุคคลทั่วไป

LEARN MORE

อำนวยการรักษาความปลอดภัยในงานมหกรรมระดับประเทศ

เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำด้านการรักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์ชั้นนำระดับประเทศ

LEARN MORE

อำนวยการรักษาความปลอดภัยในงานมหกรรมระดับประเทศ

เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำด้านการรักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์ชั้นนำระดับประเทศ

LEARN MORE

ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในทุกระดับให้ความไว้วางใจด้วยดีเสมอมา

LEARN MORE

ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในทุกระดับให้ความไว้วางใจด้วยดีเสมอมา

LEARN MORE

ฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย

ให้การฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อก่อให้เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ตลอดจนความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน หรือต่อร่างกายของผู้ว่าจ้างอย่างเต็มความสามารถ

อำนวยการรักษาความปลอดภัยในงานมหกรรมระดับประเทศ

ได้รับความไว้วางใจในการอำนวยการรักษาความปลอดภัยและเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำด้านการรักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์ชั้นนำระดับประเทศ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความไว้วางใจ

พิสูจน์ด้วยผลงานที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โครงการชั้นนำในทุกระดับให้ความไว้วางใจตลอดหลายปีที่ผ่านมา

สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี.

เรามีสถานฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยมาตรฐานผ่านการรับรองซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัยว่าด้วยกำหนดมาตรฐานสถานฝึกอบรมและอัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นส่วนสำคัญในการยกระดับบุคลากรด้านการรักษา
ความปลอดภัย และมาตรฐานในวิชาชีพการรักษาความปลอดภัย
สถานฝึกอบรม เอ็น.พี.

พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรม

พนักงานรักษาความปลอดภัยของเราต้องผ่านการฝึกอบรม มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘  ระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย กฏกระทรวง และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ

เสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

LEARN MORE

ครูฝึกและวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย

เพื่อให้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย มีทักษะการปฏิบัติหน้าที่ และมีความพร้อมในทุกมิติ

ฝึกอบรมทั้งภาคภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

Read More

เพื่อให้ได้พนักงานรักษาความปลอดภัยที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และมีบุคลิกภาพที่ดี

Read More

บริหารองค์กรเพื่อยกระดับอาชีพการรักษาความปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล

องค์กรรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน iso
องค์กรผ่านมาตรฐาน ISO
เราคือผู้นำด้านการรักษาความปลอดภัย

บริหารงานภายใต้มาตรฐาน ISO ประกอบด้วย
ISO 45001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับองค์กรที่บริหารจัดการที่ให้ความสำคัญและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นเครื่องมือการบริหารงานที่สำคัญที่ทำให้เราก้าวไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล และเป็นบริษัทชั้นนำด้านการรักษาความปลอดภัยของประเทศ

Learn More

บูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งานกับพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

N.P.Security Checking System

เป็นระบบที่ผู้ว่าจ้างสามารถใช้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงาน รปภ.ได้ตลอด 24 ชั่วโมงในแต่ละจุด
ผ่านมือถือแท็บเล็ต คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ
ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้และสามารถตรวจ
สอบข้อมูลรายชื่อรูปภาพตลอดจนข้อมูลการติดต่อ
ของพนักงาน รปภ.ของบริษัทซึ่งเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย
ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Just-ID Visitor

Just-ID Visitor เครื่องบันทึก และรายงานผู้มาติดต่อพื้นที่
แบบพกพาสามารถบันทึกรายละเอียดผู้มาติดต่อจากชิบ
บัตรประชาชน บันทึกภาพรายละเอียดสำคัญของการ
ติดต่อ และสามารถปริ้นรายละเอียดออกมาเป็นสลิปในตัว
ระบบจะมีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ QR-Code
จัดเก็บข้อมูลบน Cloud Server 

Guard Panel

เป็น Platform Command Center ที่พัฒนาขึ้นให้ส่วนงาน
กลางของการรักษาความปลอดภัย สามารถดูแลจัดการ
บริหาร และรับทราบรายงานการปฏิบัติงานของทุก
โครงการที่บริษัทนั้นบริหารในรูปแบบเรียลไทม์เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร คอนโด
มีเนียม และเชื่อมต่อทุกฝ่ายที่อยู่ในชุมชนเข้าด้วยกัน

มั่นใจในความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทั้งบูรณาการใช้งานร่วมกับพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยตลอดจนการฝึกอบรมตามหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่ทางบริษัทให้ความสำคัญ เพื่อตอบแทนลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเราด้วยดีเสมอมา

การันตีด้วยรางวัลต่างๆ และผลงานที่ลูกค้าทั่วประเทศให้ความไว้วางใจ

This image for Image Layouts addon

ASIA TOP CEO AWARDS
จากความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศ

ผลงานที่ผ่านมาของบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด เป็นการการันตีความสำเร็จ
ด้วยรางวัลด้านต่างๆมากมาย ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อกิจกรรมทางสังคม
ในระดับประเทศ

Learn More

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ให้ความวางใจไว้วางใจในบริการของเรา

This image for Image Layouts addon

เหตุผลที่ลูกค้าไว้วางใจเรา เพราะเรามุ่งมั่น สร้างสรรค์งานบริการรักษาความลอดภัยอย่างมืออาชีพ
พัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมในทุกมิติ

          บริษัทของเราก่อตั้งขึ้นจากการรวมพลังความคิด และประสบการณ์จากคณะทำงานทั้งภาคราชการ และพลเรือนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย (Security & Safety measures) ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และบริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 (Security Business Acts) เพื่อมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจรักษาความปลอดภัย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยได้นำความรู้ความสามารถมาพัฒนากระบวนงานการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ 

Learn More

ติดต่อเรา

This image for Image Layouts addon

ไว้วางใจ
ให้เราได้ดูแลความปลอดภัย

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 12/39-40 ซอยทวีวัฒนา 53 แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170 

Learn More
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

มือถือ โทร. : 086 793 0007

ฝ่ายสำนักงาน : 096 715 4462 

สำนักงาน โทร. : 02 441 9468

email address : athoomchai_s@yahoo.com 

Line Id: @npsecurity

สาขากาญจนบุรี

สาขากาญจนบุรี

บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด สาขากาญจนบุรี

iconbrand chanjanaburi

ขอใบเสนอราคาหรือส่งข้อมูลเพื่อการบริการ

Breaking News

มาตรฐานการบริการ และขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนการให้บริการหากท่านไว้วางใจในบริการของเรา
 • หากท่านสนใจบริการการรักษาความปลอดภัย หรือต้องการใบเสนอราคา
  จากบริษัทฯ 
  กรุณาติดต่อสำนักงาน หรือกรอกข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
  ในการติดต่อกลับโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะ
  ส่งใบเสนอราคาให้ท่าน
  ทาง email address หรือประสานทางโทรศัพท์
  ที่ท่านให้ไว้ในโอกาสแรก
1. บริษัทเข้าแนะนำข้อมูลการให้บริการ
 • บริษัทเข้าตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงาน นำเสนอผลงานของบริษัทฯ
  ตามวันเวลาที่นัดหมาย และกำหนดวันทำสัญญาว่าจ้างงาน
2. ทำสัญญาว่าจ้างก่อนลงปฏิบัติงาน
 • จัดทำสัญญาว่าจ้างต้นฉบับเพื่อให้ผู้ว่าจ้างศึกษา และตรวจสอบ
  หากมีข้อทักท้วงก็สามารถแก้ไขตามความเหมาะสมได้
  และจะต้องมีการเซนต์สัญญาว่าจ้างก่อนที่จะมีการลงงานจริง

3. จัดเจ้าหน้าที่อำนวยการรักษาความปลอดภัย
 • จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยลงพื้นที่ประจำจุด โดยพนักงานทุกคน
  ต้องผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ทดสอบ ตรวจสารเสพติด ตรวจประวัติ
  อาชญากรรม และต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติ
  ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 และระเบียบกฎหมายคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
4. เจ้าหน้าที่สายตรวจและครูฝึกกำกับดูแลการปฏิบัติ
 • เจ้าหน้าที่สายตรวจ ครูฝึกและฝ่ายปฏิบัติการ กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
  ของพนักงานรักษาความปลอดภัยตามนโยบายและมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
5. ฝ่ายบริหารลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน
 • ฝ่ายบริหารลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน และเข้ารับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ความพึงพอใจจากผู้รับบริการ90%
ความพึงพอใจของพนักงาน87%