วิสัยทัศน์:Vision

เราจะมุ่งมั่น สร้างสรรค์งานบริการรักษาความลอดภัยอย่างมืออาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อเป็นหนึ่งในใจของลูกค้า

พันธกิจ:Mission

  1. อบรมพนักงาน ให้เป็นมืออาชีพ ทางด้านงานรักษาความปลอดภัยตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

  2. นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน(N.P.Security Checking system)

  3. ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด อย่างทันท่วงทีในทุกมิติ (Team File ,Body Guard ,ครูฝึก ,สายตรวจ )

  4. สร้างมาตรฐานให้กับองค์กรเพื่อการพัฒนาศักยภาพ รปภ. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO 9001:2018) (ISO 45001:2018)

ค่านิยมองค์กร:Core Value

  1. ลูกค้าคือคนสำคัญ

  2. พนักงานคือหัวใจของงาน

  3. มุ่งมั่น ก้าวทันเทคโนโลยี

  4. ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

  5. ก้าวสู่มาตรฐานสากล

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น พี จำกัด ได้จัดให้มีบริการ แบ่งออกดังต่อไปนี้ 
  1. การรักษาความปลอดภัยอาคาร/สถานที่ รวมทั้งสำนักงานอาคารสูง
  2. การรักษาความปลอดภัย บุคคลสำคัญ
  3. การติดตั้งระบบอุปกรณ์อีเล็คโทรนิค ด้านความปลอดภัย
  4. การจัดฝึกอบรม ด้วยวิทยากรด้านความปลอดภัย