สวัสดิการพนักงาน

  • เบี้ยขยัน/ค่าล่วงเวลา
  • เงินเบิกล่วงหน้า
  • มีเงินเบิกรายวัน
  • กองทุนประกันสังคม/กองทุนทดแทน
  • มีการปรับตำแหน่งและค่าจ้างตามระยะเวลาการทำงาน
  • เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดาเสียชีวิต
  • จัดหาที่พักใกล้หน่วยงาน
  • รายได้รวม 497 - 600 บาท/วัน
  • หน.ชุด 550 - 700 บาท/วัน