พนักงานจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • ชายอายุ 20 - 55 ปี หญิงอายุ 20 - 45 ปี หัวหน้าชุดอายุ 25 - 55 ปี
 • ส่วนสูง  ชาย ไม่ต่ำกว่า 160 ซม.   หญิง ไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือตาม พ.ร.บ. กำหนด(ป.6 ต้องจบระหว่างปี 2520-2544) 
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพรักษาความปลอดภัย 
 • ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
 • ตรวจประวัติอาชญากร จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร ก่อนการลงปฏิบัติงาน
 • ผ่านการตรวจสารเสพติด

 Employees must have the following qualifications:

 • Male, age 20 - 55 years, female, age 20 - 45 years old Head of the age group 25 - 55 years
 • Height of not less than 160 cm in men. Women are not less than 150 cm.
 • Under the no. 3 or an experienced guard.
 • Security training courses.
 • Not a disease that hinders the work.
 • Criminal background check From the criminal records Before the operation
 • Pass drug tests

  เอกสารหลักฐานการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบรับรองการศึกษา
 • หลักฐานการเกณฑ์ทหาร(ถ้ามี)
 • อื่นๆ