บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด

ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดย คุณอรทัย อะทุมชาย ซึ่งประกอบธุรกิจการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน และบุคคลให้กับ บุคคล, นิติบุคล, หน่วยงานราชการ, องค์กรของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ มีพนักงาน โดยประมาณ 500 คน  ทั้งนี้บริษัทฯ ยังให้ความร่วมเมื่อกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้งานรักษาความปลอดภัยเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พุทธศักราช 2558 มีคณะที่ปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ที่จะยกระดับวิชาชีพของงานด้านการรักษาความปลอดภัย ให้มีมาตรฐานมุ่งไปสู่ความเป็นสากลจากการตระหนักดีว่างานด้านการรักษาความปลอดภัย  เป็นงานที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่างานบริการด้านอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องการสูญเสียในทรัพย์สินของตัวบุคคล และองค์กรต่างๆ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น พี จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นจากการรวมพลังความคิด และประสบการณ์จากคณะทำงานทั้งภาคราชการ และพลเรือนที่ชำนาญการอย่างสูงด้านการรักษาความปลอดภัย และ ความปลอดภัย (Security & Safety measures) และได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ พรบ. รักษาความปลอดภัย (Security Business Acts) เพื่อมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจรักษาความปลอดภัย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น พี จำกัด ได้นำความรู้ความสามารถมาพัฒนากระบวนงานการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ เพื่อรองรับความเจริญและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของที่พักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด คอนโดมิเนียม และอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่าในทรัพย์สินมหาศาล รวมถึงความมั่นคงทั้งในชีวิตและความสงบสุขของผู้ใช้บริการรักษาความปลอดภัย อันเป็นที่มาในการวางแผนพัฒนาระบบกระบวนงานการรักษาความปลอดภัย ด้วยความมุ่งมั่นปรารถนาในการที่จะเสริมสร้างบุคลากรและทีมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามหลักมาตรฐานสากล และเป็นที่ไว้วางใจของท่านผู้ใช้บริการ