บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด

Call us: 086-793-0007 : 02-441-9468

E-mail: athoomchai_s@yahoo.com

สร้างมาตรฐาน และยกระดับวิชาชีพงานรักษาความปลอดภัย

สร้างองค์กรให้เข้มแข็ง มุ่งสู่มาตรฐานสากล ISO9001:2015

สร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยสร้างรายได้ให้เหมาะสมเพียงพอแก่การดำรงชีพ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติ

ความปลอดภัยของท่าน คือ งานบริการของเรา

Your safety is our service

ลูกค้าได้รับความพึงพอใจตรงกับความต้องการที่แท้จริงและมั่นใจในระบบการรักษาความปลอดภัย และคุ้มค่ากับงานบริการที่ได้รับกับค่าบริการ

คัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมกับงาน และตรวจสอบประวัติอาชญากร

จัดทำระบบควบคุมภายในที่มีมาตรฐานสูง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนต้องขึ้นทะเบียนพนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

รับสมัครพนักงานจำนวนมาก รายได้ 450-600 บาท/วัน หน.ชุด 600-700 บาท/วัน มีสวัสดิการตามกฏหมาย ประกันสังคม ประกันชีวิต กองทุนเพื่อน รปภ. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี พนักงานใหม่สำรองที่พักเบิกเงินล่วงหน้า โทร.097 070 4732 (อิน) 097 071 5372 (เอส) 092 253 2404 (ป้าจู)

เป็นกรรมการบริหารสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

ร่วมประชุมกับสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
เป็นกรรมการบริหารสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม

มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา
และ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...