บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด

Call us: 086-793-0007 : 02-441-9468

E-mail: athoomchai_s@yahoo.com

Home

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (Office of the Non-Formal and Informal Education):NFE 

 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด จัดอบรมภาษาอังกฤษ "เพื่อน AEC" ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย