บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด

Call us: 086-793-0007 : 02-441-9468

E-mail: athoomchai_s@yahoo.com

Security

ฝึกอบรมการจราจร การฝึกอบรมจราจรเพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายจราจร วิธีการควบคุมจราจร

สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  ลดการเกิดอุบัติเหตุ ช่วยให้การจรจรคล่องตัว บริหารความคล่องตัวการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ