บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด

Call us: 086-793-0007 : 02-441-9468

E-mail: athoomchai_s@yahoo.com

ฝึกอบรมการเขียนรายงานเหตุการณ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ ที่สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. 

อบรมความรู้การขึ้นทะเบียนพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ตาม คำสั่ง คสช.ที่ 67/2559 ลงวันที่ 10 พ.ย. 2559