Guard Panel   

  • เป็น Platform Command Center ที่พัฒนาขึ้นให้ส่วนงานกลางของการรักษาความปลอดภัย สามารถดูแล จัดการ บริหาร และรับทราบรายงานการปฏิบัติงานของทุกโครงการที่บริษัทนั้นบริหารในรูปแบบเรียลไทม์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร คอนโดมีเนียม และเชื่อมต่อทุกฝ่ายที่อยู่ในชุมชนเข้าด้วยกัน

อุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย

อุปกรณ์ที่บริษัทจัดหาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน

  -  วิทยุสื่อสาร

  -   กระบองไฟ

  -   เครื่องตรวจจับโลหะ

  -  ไฟฉาย

  -  จักรยาน

  -  กระบอง 3 ท่อน

  -  กุญแจมือ

งานพิธีทำบุญบริษัท ฯ ประจำปี 2564
ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่บริษัทตลอดทั้งปี 2564
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดห้วยทราย บ้านโคกล่าม ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
งานพิธีทำบุญบริษัท ฯ ประจำปี 2564
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
งานพิธีทำบุญบริษัท ฯ ประจำปี 2564
ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่บริษัทตลอดทั้งปี 2564
งานพิธีทำบุญบริษัท ฯ ประจำปี 2564
อำนวยการรักษาความปลอดภัย
อำนวยการรักษาความปลอดภัย mobile expo