บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด

Call us: 086-793-0007 : 02-441-9468

E-mail: athoomchai_s@yahoo.com

อุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย

อุปกรณ์ที่บริษัทจัดหาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน

  -  วิทยุสื่อสาร

  -   กระบองไฟ

  -   เครื่องตรวจจับโลหะ

  -  ไฟฉาย

  -  จักรยาน

  -  กระบอง 3 ท่อน

  -  กุญแจมือ