เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด ลงพื้นที่เพื่อฝึกทบทวนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนการตรวจสอบแผนการการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุให้กับพนักงาน

ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทที่ต้องมีการฝึกทบทวนตามวงรอบ และมีมีการเรียกทดสอบความพร้อมเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 

งานพิธีทำบุญบริษัท ฯ ประจำปี 2564
ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่บริษัทตลอดทั้งปี 2564
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดห้วยทราย บ้านโคกล่าม ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
งานพิธีทำบุญบริษัท ฯ ประจำปี 2564
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
งานพิธีทำบุญบริษัท ฯ ประจำปี 2564
ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่บริษัทตลอดทั้งปี 2564
งานพิธีทำบุญบริษัท ฯ ประจำปี 2564
อำนวยการรักษาความปลอดภัย
อำนวยการรักษาความปลอดภัย mobile expo