หน่วยงานคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมแถวตรวจสอบกำลังพล ตรวจสอบการแต่งกายและเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ 

การตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อบุคคลเดินเท้าอย่างเข้มงวด การให้ความสำคัญกับการสวมแมสและถุงมือทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่และล้างมือด้วยเจลทุกครั้ง
อุปกรณ์ส่วนกลางต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

งานพิธีทำบุญบริษัท ฯ ประจำปี 2564
ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่บริษัทตลอดทั้งปี 2564
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดห้วยทราย บ้านโคกล่าม ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
งานพิธีทำบุญบริษัท ฯ ประจำปี 2564
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
งานพิธีทำบุญบริษัท ฯ ประจำปี 2564
ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่บริษัทตลอดทั้งปี 2564
งานพิธีทำบุญบริษัท ฯ ประจำปี 2564
อำนวยการรักษาความปลอดภัย
อำนวยการรักษาความปลอดภัย mobile expo