security award
ร่วมในคณะกรรมการบริหารสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี.จำกัด บริการ รปภ.คุณภาพดี ระดับพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบริหารงานภายใต้ ISO 9001:2018, มาตรฐานสากล ISO 45001:2018
บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี.จำกัด บริการ รปภ.คุณภาพดี ระดับพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบริหารงานภายใต้ ISO 9001:2018, มาตรฐานสากล ISO 45001:2018
เป็นกรรมการบริหารสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี.จำกัด ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงาน เพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของทางบริษัทในโครงการปฏิบัติงานปลอดภัยไร้ยาเสพติด

มีการดำเนินการให้ความรู้แก่ พนักงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดประชุม จัดอบรม การตรวจสุขภาพและตรวจปัสสาวะให้แก่พนักงาน
และลงพื้นที่สุ่มตรวจ ณ สถานที่ปฏิบัติงานโดยเน้นการตรวจสุขภาพ สุ่มตรวจปัสสาวะ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงาน ไม่เสพ ไม่ค้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
และคอยสอดส่องดูแลสังเกตพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการก่อปัญหาอันเกิดจากการใช้สารเสพติดหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิดและทุกรูปแบบ หากมีการตรวจพบหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดไม่ว่ากรณีใดๆจะถูกให้ออกนอกพื้นที่ปฏิบัติงานทันที และส่งกลับบริษัทเพื่อส่งต่อหน่วยบำบัดต่อไป

มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา
และ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
ร่วมทำบุญกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล