บริษัทรักษาความปลอดภัยเอ็น.พี. จำกัด จัดอบรมความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นอกจากต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางบริษัท และกรมควมคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแล้วเรายังเพิ่มมาตรการเรื่องความตระหนักรู้ให้มากยิ่งขึ้น

ประกาศบริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด
ประกาศบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี.จำกัด เรื่องมาตรการ
ป้องกันโควิด 19 (Cvid-19) เนื่องด้วยปัจจุบันการระบาด
ของโรคโควิด 19  กลับมารุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมในหลายพื้นที่

บริการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสากล

ประธานฝ่ายบริหารบริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงาน
รักษาความปลอดภัยหน่วยงานในโครงการของ LAND AND HOUSE
เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด ลงพื้นที่เพื่อฝึกทบทวนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนการตรวจสอบแผนการการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุให้กับพนักงาน

บริการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสากล

หน่วยงานคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมแถวตรวจสอบกำลังพล ตรวจสอบการแต่งกายและเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ 

 นาวาโทสุพจน์ อะทุมชาย ประธานฝ่ายบริหารบริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด เป็นประธานในการประชุมใหญ่
ประจำปี 2563 เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ ได้รายงานถึงการไปฏิบัติงาน รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในรอบปีที่ผ่านมา

สายตรวจเข้ารับการฝึกอบรม ทบทวนการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าและกระบอง โดย อ.เรวัต มีกรณ์ รองประธานฝ่ายวิชาการ ชมรมครูฝึก รปภ. ไทย เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ความ เข้มแข็ง

งานพิธีทำบุญบริษัท ฯ ประจำปี 2564
ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่บริษัทตลอดทั้งปี 2564
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี
ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดห้วยทราย บ้านโคกล่าม ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
งานพิธีทำบุญบริษัท ฯ ประจำปี 2564
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล
งานพิธีทำบุญบริษัท ฯ ประจำปี 2564
ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่บริษัทตลอดทั้งปี 2564
งานพิธีทำบุญบริษัท ฯ ประจำปี 2564
อำนวยการรักษาความปลอดภัย
อำนวยการรักษาความปลอดภัย mobile expo