ร่วมในคณะกรรมการบริหารสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

ร่วมประชุมกับสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
เป็นกรรมการบริหารสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการฝึกอบรม และภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย เนื่องด้วยเป็นงานดูแลทรัพย์สินและดูแลความปลอดภัยของลูกค้าผู้ใช้บริการ โดยเริ่มตั้งแต่ การแต่งเครื่องแบบ มีใจรักในงานบริการ Service Mind. การให้ความรู้เกี่ยวกับกับวิชาชีพรักษาความปลอดภัย การสังเกตจดจำผู้มีพิรุธ การปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ เหตุอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุจราจร การให้สัญญาณจราจรเบื้องต้น โดยพนักงานทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมก่อนการลงปฏิบัติงานทุกครั้ง และมีทีมงานฝึกอบรมเพื่อทบทวนที่หน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน

คุณสมบัติของพนักงาน

 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนต้องขึ้นทะเบียนพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ตาม พรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
 • คัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมกับงาน และตรวจสอบประวัติอาชญากร
 • ฝึกอบรม , ทดลองงาน , ประเมินผล
 • จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงาน ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
 • จัดทำระบบควบคุมภายในที่มีมาตรฐานสูง
 • สร้างแรงจูงใจพนักงานด้วยการเลื่อนตำแหน่งปรับค่าจ้าง ตามความรู้ความสามารถและความตั้งใจในการปฏิบัติงาน

   

 • ในระหว่างการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง  บริษัทฯ ได้จัดทีมงานฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ เข้าตรวจหน่วยงานทุกหน่วย ทั้งกลางวันและกลางคืน  เพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และติดต่อประสานงานกับตัวแทนลูกค้าผู้ใช้บริการ

 1. ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเรา
 2. ขั้นตอนการ รปภ.
tab2
next
prev
มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา
และ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
ร่วมทำบุญกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ