บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด

Call us: 086-793-0007 : 02-441-9468

E-mail: athoomchai_s@yahoo.com

วิสัยทัศน์ของบริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด

ได้ศึกษา เรียนรู้ และวิเคราะห์ถึงปัญหา และการก่อคดีอาชญากรรมต่าง ๆ ที่ได้เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่นในอาคารสูง สำนักงานต่างๆ โรงงาน และโครงการที่พักอาศัย ของหน่วยงานราชการและเอกชน จึงได้ใส่ใจคัดสรรพนักงานรักษาความปลอดภัยและทำการอบรมพนักงานเหล่านั้นก่อนบรรจุให้ประจำการณ์ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องที่ยังเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น พี จำกัด ได้จัดให้มีบริการ แบ่งออกดังต่อไปนี้ 
1.การรักษาความปลอดภัยอาคาร/สถานที่ รวมทั้งสำนักงานอาคารสูง
2.การรักษาความปลอดภัย บุคคลสำคัญ
3.การติดตั้งระบบอุปกรณ์อีเล็คโทรนิค ด้านความปลอดภัย
4.การจัดฝึกอบรม ด้วยวิทยากรด้านความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น พี จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นจากการรวมพลังความคิด และประสบการณ์จากคณะทำงานทั้งภาคราชการ และพลเรือนที่ชำนาญการอย่างสูงด้านการรักษาความปลอดภัย และ ความปลอดภัย (Security & Safety measures) และได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ พรบ. รักษาความปลอดภัย (Security Business Acts) เพื่อมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจรักษาความปลอดภัย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น พี จำกัด ได้นำความรู้ความสามารถมาพัฒนากระบวนงานการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ เพื่อรองรับความเจริญและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของที่พักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด คอนโดมิเนียม และอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่าในทรัพย์สินมหาศาล รวมถึงความมั่นคงทั้งในชีวิตและความสงบสุขของผู้ใช้บริการรักษาความปลอดภัย อันเป็นที่มาในการวางแผนพัฒนาระบบกระบวนงานการรักษาความปลอดภัย ด้วยความมุ่งมั่นปรารถนาในการที่จะเสริมสร้างบุคลากรและทีมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามหลักมาตรฐานสากล และเป็นที่ไว้วางใจของท่านผู้ใช้บริการ