บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด

Call us: 086-793-0007 : 02-441-9468

E-mail: athoomchai_s@yahoo.com

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด

ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดย คุณอรทัย อะทุมชาย
ซึ่งประกอบธุรกิจการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน และบุคคลให้กับ บุคคล, นิติบุคล, หน่วยงานราชการ, องค์กรของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ
มีพนักงาน โดยประมาณ 500 คน  ทั้งนี้บริษัทฯ ยังให้ความร่วมเมื่อกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้งานรักษาความปลอดภัยเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พุทธศักราช 2558 มีคณะที่ปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ที่จะยกระดับวิชาชีพของงานด้านการรักษาความปลอดภัย ให้มีมาตรฐานมุ่งไปสู่ความเป็นสากลจากการตระหนักดีว่างานด้านการรักษาความปลอดภัย  เป็นงานที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่างานบริการด้านอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องการสูญเสียในทรัพย์สินของตัวบุคคล และองค์กรต่างๆ