บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด

Call us: 086-793-0007 : 02-441-9468

E-mail: athoomchai_s@yahoo.com

สร้างมาตรฐาน และยกระดับวิชาชีพงานรักษาความปลอดภัย

สร้างองค์กรให้เข้มแข็ง มุ่งสู่มาตรฐานสากล ISO9001:2015

สร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยสร้างรายได้ให้เหมาะสมเพียงพอแก่การดำรงชีพ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติ

ความปลอดภัยของท่าน คือ งานบริการของเรา

Your safety is our service

ลูกค้าได้รับความพึงพอใจตรงกับความต้องการที่แท้จริงและมั่นใจในระบบการรักษาความปลอดภัย และคุ้มค่ากับงานบริการที่ได้รับกับค่าบริการ

คัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมกับงาน และตรวจสอบประวัติอาชญากร

จัดทำระบบควบคุมภายในที่มีมาตรฐานสูง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนต้องขึ้นทะเบียนพนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานทั้งสองท่านที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น และทุ่มเทจนได้รับรางวัล Security Award 2019 จากสมาคมรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562 ทางผู้บริหารจึงขอแสดงความชื่นชม และยินดี มา ณ โอกาสนี้ด้วย และขอขอบคุณทีมงานในทุกระดับที่มุ่งมั่นพัฒนาพนักงาน รปภ.ของเราให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในทุกมิติ

เป็นกรรมการบริหารสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

ร่วมประชุมกับสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
เป็นกรรมการบริหารสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม

มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา
และ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี
มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง จ.กาญจนบุรี

มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงโคร่ง...

Read more ...